Σημαντικές ημερομηνίες

Οι Οργανωτές του Συνεδρίου καλούν τις ενδιαφερόμενες για την ανακοίνωση των εργασιών τους ερευνητικές ομάδες να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών αυτών μέσω των ιστοσελίδων του 9ΠΕΣΧΜ, το αργότερο ως τις 28/2/2013.

Στη συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος από πολλούς ενδιαφερομένους η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 22.3.2013.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, μετά από εξέταση των περιλήψεων θα ενημερώσει τους συγγραφείς των εργασιών για την αποδοχή τους και τη θέση τους στο πρόγραμμα, δίνοντας οδηγίες για την συγγραφή των κειμένων τους.

Β