Στόχοι τoυ Συνεδρίου
  • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στη χώρα μας στη Χημική Μηχανική από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  • Η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών του εξωτερικού.

  • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της Χημικής Μηχανικής στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια, με έμφαση στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

  • Η δημιουργία ενός χώρου δημιουργικής αλληλεπίδρασης ατόμων, θεωριών και εφαρμογών, μέσα από την ενεργοποίηση της συμμετοχής όλων των κατηγοριών συνέδρων: φοιτητών, νέων ερευνητών, και ώριμων συναδέλφων.