Πληροφορίες
Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής

Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου, π.χ. σε θέματα χώρων, οι οργανωτές παρακαλούν τους συνέδρους να εγγραφούν το συντομότερο δυνατόν ηλεκτρονικά.

Με βάση την σχετική εμπειρία από προηγούμενα Συνέδρια αυτής της σειράς, έχουν οριστεί δύο τύποι συμμετοχής:

  1. Κανονική συμμετοχή, με χορήγηση του υλικού του συνεδρίου και πλήρη πρακτικά, γεύματα και δείπνο - Δικαίωμα Συμμετοχής: 50 Ευρώ/άτομο.

  2. Απλή παρακολούθηση, μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και με βάση τη χωρητικότητα των αιθουσών του Συνεδρίου - Δωρεάν.

Για τις λεπτομέρειες του τρόπου πληρωμής και της έκδοσης των σχετικών αποδείξεων θα υπάρξει προσεχής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες αυτές.

Υποβολή Εργασιών - Πρακτικά Συνεδρίου

Β  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τελικών Εργασιών είναι η 10/5/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αρχείο

Μορφή

1. Υπόδειγμα με ενσωματωμένες συνοπτικές οδηγίες συγγραφής

.doc, .zip

2. Λεπτομερείς οδηγίες συγγραφής και αποστολής κειμένων

.doc, .pdf, .zip

Η τελική μορφή των κειμένων θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες συγγραφής που δίνονται στο υπόδειγμα (#1 στον πίνακα). Οι διαστάσεις σελίδας είναι Α4, ενώ οι γραμματοσειρές και τα περιθώρια που θα χρησιμοποιηθούν, δίνονται αναλυτικά στο υπόδειγμα. Συγκεκριμένα, το δεξί και το αριστερό περιθώριο πρέπει να ρυθμιστούν στα 25 mm, όπως και τα άνω και κάτω περιθώρια.

Τα τελικά κείμενα θα καλύπτουν απαραίτητα μέχρι 10 σελίδες χωρίς να τις υπερβαίνουν.

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι και στις δύο πιο κάτω μορφές :

- MS Word XP, 2003, 2007 ή νεότερο (για Windows) (.doc)
- Acrobat (.pdf)

Καλό είναι να έχουν ελεγχθεί και για τυχόν ύπαρξη ιών.

Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά οι γραμματοσειρές του υποδείγματος (Times New Roman), ενώ τα ονόματα των αρχείων δεν θα ξεπερνούν τους 16 λατινικούς χαρακτήρες.

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Περίληψης (.doc)

Οι Οργανωτές του Συνεδρίου καλούν τις ενδιαφερόμενες για την ανακοίνωση των εργασιών τους ερευνητικές ομάδες να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών αυτών μέσω των ιστοσελίδων του 9ΠΕΣΧΜ, το αργότερο ως τις 28/2/2013.

Στη συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος από πολλούς ενδιαφερομένους η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 22.3.2013.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, μετά από εξέταση των περιλήψεων θα ενημερώσει τους συγγραφείς των εργασιών για την αποδοχή τους και τη θέση τους στο πρόγραμμα, δίνοντας οδηγίες για την συγγραφή των κειμένων τους.

Η έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου θα ακολουθήσει την «καλή πρακτική» της σειράς, δηλαδή ηλεκτρονική μορφή, και χορήγηση στους συνέδρους κατά την έναρξη.

Θα χρησιμοποιηθούν και οι 2 τρόποι παρουσίασης, δηλαδή προφορική και σε ανάρτηση (Poster).
Οι συγγραφείς μπορούν κατά την υποβολή των περιλήψεων να δηλώνουν την προτίμησή τους για τον τρόπο παρουσίασης, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιστημονική Επιτροπής.

Ερευνητικές Ομάδες που σχεδιάζουν να υποβάλουν περισσότερες από μία ανακοινώσεις ενημερώνονται ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της μιας προφορικής παρουσίασης ανά συμμετέχοντα σύνεδρο.

Ταυτόχρονα, καλούμε τους συγγραφείς των εργασιών που βασίζονται σε Διπλωματικές Εργασίες ή Διδακτορικές Διατριβές να δηλώσουν τις υποψηφιότητές τους για βράβευση στις σχετικές ιστοσελίδες.

Γλώσσα Συνεδρίου

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα γίνει στα Ελληνικά, με δυνατότητα συγγραφής και παρουσίασης - τόσο προφορικής (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση), όσο και σε ανάρτηση -  εργασιών στην Αγγλική γλώσσα.

Βραβεία Συνεδρίου

ΒΡΑΒΕΙΟ Σ. Σωτήρχου 2013

Το βραβείο αυτό έχει ήδη προκηρυχθεί από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (http://www.chemeng.ntua.gr/the_events/697/stratis_v_sotirchos_lectureship_2013). Η προβλεπόμενη διάλεξη του φετεινού αποδέκτη του βραβείου αυτού θα δοθεί στην εναρκτήρια συνεδρίαση σε ολομέλεια.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ειδική Επιτροπή από Μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του ΠΠ θα επιλέξει την καλύτερη ανακοίνωση που έχει προκύψει από εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής που βρίσκεται σε εξέλιξη ή που ολοκληρώθηκε εντός του 2013, και για την οποίαν δηλώθηκε η συμμετοχή κατά την υποβολή της περίληψης. Τα κριτήρια θα είναι (α) η επιστημονική ποιότητα της εργασίας, (β) η ποιότητα του γραπτού κειμένου της, και (γ) η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης ή ανάρτησης (αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από τις προφορικές παρουσιάσεις). Η παρουσίαση από τον ίδιον τον Υποψήφιο ή ήδη Διδάκτορα θα ληφθεί θετικά υπόψη.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ειδική Επιτροπή από Μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του ΠΠ θα επιλέξει την καλύτερη ανακοίνωση που έχει προκύψει από εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που ολοκληρώθηκε μετά την 1/1/2012, και για την οποίαν δηλώθηκε η συμμετοχή κατά την υποβολή της περίληψης. Τα κριτήρια θα είναι (α) η επιστημονική ποιότητα της εργασίας, (β) η ποιότητα του γραπτού κειμένου της, και (γ) η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης ή ανάρτησης (αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από τις προφορικές παρουσιάσεις).

Τα βραβεία αυτά θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα κατά το Δείπνο του Συνεδρίου, την Παρασκευή, 24/5, το βράδυ.

Επικοινωνία - Γραμματεία Συνεδρίου

Διεύθυνση Eπικοινωνίας:

Γραμματεία 9ου ΠΕΣΧΜ
Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15700 Αθήνα

FAX: +30-210-772 3163
Email: 9pesxm@chemeng.ntua.gr